Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử an toàn thông tin có liên quan đối với hệ thống ứng dụng theo định kỳ (weekly, monthly, quarter), theo yêu cầu của Dự án hoặc yêu cầu đột xuất từ Cấp có thẩm quyền.
 • Planning and performing relevant penetration tests on the application system periodically (weekly, monthly, quarterly), as required by the Project or the Competent Authority
 • Tìm kiếm điểm yếu của những phần mềm, ứng dụng web, hệ thống đặc quyền/ đặc thù như Core Banking , Mobile Banking, Call Center, ...
 • Search for weaknesses in common software, web applications, and proprietary systems such as core bank, mobile banking, call center, and so on …
 • Thiết kế và triển khai các công cụ (Script, Utility software), kỹ thuật được sử dụng trong quá trình kiểm thử an toàn thông tin.
 • Designing and implementing new penetration testing tools (script, software) and techniques that can be deployed during Penetration Testing. 
 • Rà soát các hành động khắc phục lỗi của Đối tác/Nhà cung cấp, rà soát và phản hồi thông tin đối với hoạt động xử lý bất cứ vấn đề bảo mật nào đã được báo cáo.
 • Verify the vendor’s remedial actions, providing feedback, and verifying their fixes to any highlighted security issues. 
 • Cập nhật liên tục về các mối đe dọa mới nhất.
 • Stay updated on the latest malware and security threats

Job Requirement

 • Có Bằng cử nhân Đại học, chuyên ngành liên quan một trong các lĩnh vực như Công nghệ Thông tin, Khoa học máy tính, An ninh thông tin hoặc tương đương,
 • A Bachelor’s degree in a related field such as Computer Science, IT, or a Cyber-Security related field.
 • Có chứng chỉ CEH/CompTIA Pentest+/OSCP/EMAPT hoặc chứng chỉ bảo mật Quốc tế tương đương.
 • Achieved CEH/CompTIA Pentest+/OSCP/EMAPT certificate or equivalent international security certificate.
 • Yêu cầu có trên 3 năm kinh nghiệm về IT
 • 3+ years of IT experience is required
 • Yêu cầu có trên 2 năm kinh nghiệm (toàn thời gian) về Kiểm thử ATTT đối với ứng dụng web  trong lĩnh vực Ngân hàng hoặc Tài chính
 • 2+ years experience conducting web app penetration testing in the banking or finance industry
 • Yêu cầu có trên 2 năm kinh nghiệm (toàn thời gian) về Kiểm thử ATTT đối với ứng dụng mobile trên nền tảng iOS và Android trong lĩnh vực Ngân hàng hoặc Tài chính
 • 2+ years experience conducting mobile app penetration testing on IOS and Android platforms in the banking or finance industry
 • Kinh nghiệm tấn công mạng, ứng dụng thực tế
 • Experience in hacking learned on the street

Skills:

 • Khả năng cập nhật kiến thức tốt về các giải pháp liên quan đến IT Security
 • An up to date knowledge of IT Security related hardware, software, and vendor solutions
 • Khả năng cập nhật kiến thức về Tools và kỹ thuật tấn công xâm nhập hệ thống mà tội phạm mạng và tin tặc sử dụng
 • Up to date knowledge of the tools and techniques that cybercriminals and hackers are likely to employ
 • Hiểu biết và có thể sử dụng các đoạn script, source code được viết từ một trong các các ngôn ngữ lập trình như C#, C++, .NET, Java, Perl, PHP, Python hoặc Ruby On Rails
 • Understanding of relevant scripting and source code from one of the programming languages programming, such as C#, C++, .NET, Java, Perl, PHP, Python or Ruby On Rails, etc. that you will be using
 • Kinh nghiệm thực tế cài đặt và sử dụng các công cụ chuyên dụng cho khai thác lỗ hổng như: Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, Sqlmap, Nmap, Mobile Security Framework
 • Practical experience installing and using penetration testing tools such as Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, Sqlmap, Nmap, Mobile Security Framework
 • Kinh nghiệm thực tế cài đặt và sử dụng các hệ điều hành như Ms Windows, Windows Server, UNIX, Linux
 • Practical experience installing and using computer operating systems such as MS Windows, UNIX/Linux
 • Kinh nghiệm thực tế sử dụng và cài đặt các Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu như MS SQL, Oracle
 • Practical experience installing and using Database Management System such as MS SQL, Oracle
 • Có khả năng phân tích và phản ứng nhanh nhạy với các phát hiện lỗ hổng bảo mật
 • An analytical mind with the ability to respond quickly to findings

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Senior IT BA (App Internal)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2023

Senior IT Governance Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Senior IT Business Analyst - CRM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

IT Business Analyst Expert - CRM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Card Parameter Control Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Mobile Application Quality Assurance Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Senior IT Business Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Senior Mobile Dev (Flutter)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Product Manager (Mobile App)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Project Manager - Digital Lending

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.