Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Annual Leave

Job Description

• Giám sát, và thực hiện các phân tích, đề xuất về tỷ lệ đảm bảo an toàn được NHNN quy định và các chỉ số khác về bảng cân đối kế toán để quản lý tài sản và nguồn vốn một cách an toàn, hiệu quả và kịp thời.

 1. Tính toán và thực hiện các phân tích, đề xuất liên quan đến tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động mà VPB FC phải tuân thủ theo đúng quy định của NHNN, cũng như các tỷ số tài chính khác (COF, NIM, v.v) phản ánh hiệu quả của công tác quản lý tài sản nợ - tài sản có.
 2. Thực hiện công tác thư ký ALCO theo Quy chế quản lý Tài sản nợ - Tài sản có đã ban hành của VPB FC, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuẩn bị nội dung và tài liệu họp ALCO, viết biên bản họp ALCO và theo sát tình hình thực hiện các nghị quyết ALCO.
 3. Thiết lập và cải tiến các công cụ báo cáo để phục vụ quản lý tài sản nợ & có một cách hiệu quả. 
 4. Các công việc khác được giao bởi Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng Quản Lý Bảng Cân Đối. 

--------------

 1. Calculte and prepare analysis and proposals regarding prudential ratios that VPB FC must comply as per SBV regulations, as well as other financial ratios (COF, NIM, etc.) which reflect the effectiveness of asset-liabilities management activities.
 2. Ensure the implementation of ALCO secretariat work according to the promulgated VPB FC’s Regulation on Asset –Liability management. including but not limited to the preparation of ALCO meeting content and materials, preparing the ALCO meeting minutes and following up with the implementation of ALCO resolutions.
 3. Direct the establishment and improvement of report tools to enhance ALM efficiency.
 4. Other tasks assigned by Head Balance Sheet Management Department

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế toán/ Tài chính; ưu tiên có bằng cao học 

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành Tài chính ngân hàng 
 • Kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường định hướng kinh doanh
 • Kinh nghiệm làm việc ở các công ty tài chính nước ngoài hoặc môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Hiểu biết về ngành Tài chính tiêu dùng & Ngân hàng bán lẻ
 • Kiến thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất 
 • Thành thạo các kỹ năng máy tính, đặc biệt là excel
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt 
 • Thông thạo cả tiếng Anh & Tiếng Việt
 • Kỹ năng phân tích và suy nghĩ logic 
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Yêu cầu khác (nếu có)

 • Kỹ năng lập trình VBA/PL SQL và quản lý tổ chức dữ liệu là một lợi thế.

------------------------------------

 • University Graduate, major: Accounting/ Finance/ Banking; Master Degree is plus.
 • At least 2 years of experience in relevant position in banking industry.
 • Practical working experience in a business-driven culture. 
 • Working experience in foreign financial enterprise, or English communication environment. 
 • Understanding of Consumer Finance & Retail Banking
 • Knowledge of risk management, especially liquidity & interest rate risk
 • Proficient in computer skills, especially Excel 
 • Analytical and logical thinking.
 • Good interpersonal communication, presentation skills
 • Fluent in both English & Vietnamese
 • Enable to work under high pressure.
 • VBA/PL SQL programming skills and data organization management is an advantage.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Hồ Chí Minh - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Senior Legal Consulting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.