Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ các đơn vị nội bộ trong viêc thương lượng, đàm phán với các khách hàng/ đối tác/ tổ chức đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch giữa VPB FC và bên thứ ba

Support internal business units in negotiating, compromising with clients/ partners/ organizations regarding legal matters when necessary

 • Tư vấn, rà soát tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch giữa VPB FC và các khách hàng, đối tác và những vụ việc liên quan trong suốt quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt hợp đồng hoặc giao dịch đó

Advise, review legality of contracts, contractual transactions between VPB FC and clients, partners and relevant issues during establishment, implementation and termination of such contracts or transactions

 • Hỗ trợ xây dựng các mẫu biểu hợp đồng, cam kết, thỏa thuận và các văn bản khác phục vụ cho giao dịch giữa VPB FC và bên thứ ba (không bao gồm các mẫu biểu Hợp đồng tín dụng, văn bản ban hành kèm theo các sản phẩm, dịch vụ do VPB FC cung cấp)

Assist in template of contracts, agreements, commission and other documents for transactions between VPB FC and third parties (not includes template of contracts, documents promulgated with products, services provided by VPB FC)

 • Đề xuất các sửa đổi, bổ sung các văn bản thỏa thuận liên quan đến các giao dịch trong quá trình thực hiện

        Propose to amendment, modification of agreement documents relating to transactions implementation

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Nhóm Kiểm Soát Pháp Lý, Trưởng Bộ Phận Pháp Chế và Giám Đốc Trung Tâm Pháp Chế và Tuân Thủ               

Undertake other tasks assigned by Legal Control Team Leader, Unit Head of Legal and Director of Legal & Compliance Center

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Luật

Bachelor’s Degree or higher in Laws

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

At least 02 years’ experiences in related area, preferably working for banking or finance institution

 • Ưu tiên có kiến thức thức sâu rộng trong trong lĩnh vực tài chính tín dụng

Deep understanding of credit institution /financial process is preferable

 • Có kiến thức sâu rộng về tuân thủ và/hoặc pháp luật

Knowledge of compliance and/or laws

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Analytical thinking & problem solving skills

 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Negotiation skills

 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Proficiency in Microsoft Office

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

Fluent in both Vietnamese and English

 • Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực và theo tiến độ đề ra

Able to and work under pressure and meet tight deadlines

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - TƯ VẤN KHOẢN VAY

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE QUA ĐIỆN THOẠI ( DATA KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 21/08/2022

Unit Head of Data Warehouse Management

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Trưởng Nhóm Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại - Tân Bình HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Senior Reporting Specialist ( Facial Check & E-KYC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Product Manager - Life Insurance

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

Data Analyst (Telesales Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.