Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU

OBJECTIVES

Trách nhiệm chính của Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng Ứng Dụng UB bao gồm việc thực hiện việc kiểm tra, phân tích đánh giá các sản phẩm, quy trình và trải nghiệm khách hàng trên ứng dụng di động UB. Vị trí này góp phần hoàn thiện và cải tiến các tính năng về mặt hệ thống đảm bảo sự vận hành của ứng dụng và báo cáo các vấn đề cũng như tồn đọng lên cấp trên.

UB Mobile Application Quality Assurance Specialist’s major responsibility is to conduct tests, do analysis to ensure quality of products, processes and customer experience in UB mobile app. This position contributes to completion and improvement of systems to ensure throughout operations of the app and escalation of issues and potential road blocks.  

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

KEY RESPONSIBILITIES

 • Phát hiện các vấn đề phát sinh, phân tích xử lý lỗi, điều tra nghiên cứu các nguyên nhân cốt lỗi và đóng góp giải quyết vấn đề hoặc đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trước khi triển khai chính thức

Identify issues, implement debugging process, investigate root causes and contribute to address or propose solutions to resolve issues before launching in production

 • Nhận biết các vấn đề cũng như cơ hội tiềm năng phát triển quy trình cho vay của khách hàng. Chủ động chia sẻ/báo cáo các thông tin thu thập được với các quản lý sản phẩm và đề xuất thay đổi cho lộ trình sản phẩm

Identify issues and potential opportunities to improve the customer on-boarding process. Proactively escalate/share inputs with product managers, to accommodate needed changes into product roadmap

 • Triển khai các hoạt động trải nghiệm thử các sản phẩm và tính năng với khách hàng, tình nguyện viên và nhân viên

Facilitate events of product and functionality tests with customers, volunteers and staff

 • Trình bày dữ liệu và các đề xuất cho các bên liên quan

Present data, recommendations to stakeholders

 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Other tasks, as per assignment of upper manager

Job Requirement

YÊU CẦU

REQUIREMENTS

Trình độ học vấn

Education

 • Tốt nghiệp Đại học – chuyên ngành Công nghệ Thông tin

University Graduate – major IT

Kinh nghiệm

Experience

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm kỹ thuật và đảm bảo chất lượng sản phẩm kỹ thuật

Proven experience of at least 2 years in technical product development and technical product quality assurance

 • Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành Tài chính công nghệ

Preferred experience in Fintech

Kỹ năng

Skills

 • Yêu cầu ngôn ngữ: Tiếng Việt – Bản xứ, tiếng Anh – Thành thạo

Language requirements: Vietnamese – Native, English – Fluent

 • Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sau:

Proven success in the following job competencies

 • Phát triển phần mềm hoặc đảm bảo chất lượng phần mềm

Software Development or Software Quality Assurance

 • Phát triển sản phẩm kỹ thuật số

Digital Product Development

 • Giải quyết vấn đề

Problem solving

 • Kỹ năng phân tích (có khả năng phân tích các chỉ số customer journey, Service Level từ các lĩnh vực liên quan)

Analytical skills (Able to analyze customer journey metrics, Service Level Indicators from related fields)

 • Kỹ năng máy tính: thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Power Point và Excel

Computer skills: advanced skills in Microsoft Office applications, specifically Power Point and Excel

•       Chủ động, hướng tới kết quả và quyết đoán

Proactive, end-result driven, and decision making attitude

Yêu cầu khác (nếu có)

Other requirements (if any)

 • Sáng tạo, dám đương đầu với thách thức

Innovative and creative, challenges accepted beliefs

 • Đáng tin cậy

Credible across service areas

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Mobile Application Development Specialist (iOS/Android)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Senior IT Business Analysis Specialist - ERP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior IT System Administrator - Cloud

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

BackEnd Developer (Fresher)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Senior Software Development Specialist - Mobile App

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Senior Database Administration

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Senior IT Recruitment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.