Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các phân tích và mô phỏng nhằm đánh giá và tính hiệu quả và khả thi của chiến lược đề ra

Prepare the analysis and simulation to assess the possibility and benefit that can be expected from the strategies.

 • Thiết lập các chỉ tiêu cần theo dõi đối với chiến lược/ chiến dịch của Trung Tâm, trình bày các chỉ tiêu và phân tích dưới dạng biểu đồ để theo dõi và đánh giá.

Identify metrics to track Center’s strategies/ campaigns performance, present the visualization of the data for assessment.

 • Thực hiện việc đánh giá hiệu quả thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả của các chiến dịch/ dự án

Ensure the regular performance review are carried out to enhance the efficiency of the campaigns/ projects

 • Theo dõi và cải thiện hiệu suất chiến dịch/ dự án khi chiến dịch/ dự án đã được bàn giao cho đơn vị kinh doanh, tham gia các hoạt động lên ý tưởng cho chiến dịch mới.

Track & improve the campaign performance once it has been transferred to BU &participate in brainstorming ideas for campaigns.

 • Theo dõi hiệu quả kinh doanh (của chiến dịch, sáng kiến, v.v.), thiết lập và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh phù hợp

Advise on how to measure performance (of campaign, initiative, etc.), how to set and assign performance target appropriately

 • Giải quyết và trình đến các cấp thẩm quyền của phòng ban các vấn đề trong các chức năng được giao 

Resolving & escalating to authorities level departmental issues in assigned functions

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.
 • other tasks assigned by line manager

Job Requirement

 • Cử nhân với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc Kế toán, Quản trị rủi ro hoặc bất kỳ lĩnh vực định tính nào

Bachelor graduate with majors: Business Administration, Finance, Economics or Accounting, Risk management or relevant majors.

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/ tham gia dự án.

At least 02 years of experience in project management/ participation in projects

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích dữ liệu, phát triển kinh doanh, phân tích kinh doanh hoặc nghiên cứu thị trường
 • At least 02 years of experience in fields related to data analytics, business development, business analysis or market research.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ, Tiếng Anh: trôi chảy

Language requirements – Vietnamese – native, English – fluent

 • Kỹ năng Máy tính: kỹ năng Excel - quản lý dữ liệu lớn. SQL, SPSS, Power BI, hiểu biết nâng cao về xử lý và phân tích dữ liệu  

Computer Skills: skills in Excel – for managing large data. SQL, SPSS, Power BI, high level understanding of data processing & analytics

 • Giao tiếp và thuyết trình tốt

Good communication and presentation skills

 • Kỹ năng toán học tốt để thu thập, đo lường, tổ chức và phân tích dữ liệu

Strong mathematical skills to help collect, measure, organize and analyze data

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN TƯ VÂN - CHỐT ĐƠN TÍN DỤNG ( Data Khách Hàng Có Sẵn )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/07/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Sớm Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 17/08/2022

Project Coordination Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/08/2022

Senior Partnership Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/08/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.