Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Quản lý các dự án vận hành được phân công bởi Giám Đốc Khối Vận hành/ Trưởng Phòng, hoàn thành các dự án đúng thời gian và ngân sách, bao gồm các tài liệu dự án

Manage multiple operational projects that dedicated by the Operations Division Director/ Department Head, delivering projects on time and on budget, including project documents

 • Hỗ trợ từ phía Khối Vận hành các dự án triển khai bởi các Khối khác trong công ty trong trường hợp dự án có liên quan đến hoạt động của Khối Vận hành

Support from Operations Division side projects established by other divisions in case the project relates to activities of Operations Division

 • Đảm bảo các dự án phù hợp với các sáng kiến ​​chiến lược, cung cấp thông tin cập nhật khi cần thiết cho nhà tài trợ/ ủy ban và đảm bảo có đủ nguồn lực

Ensure that projects remain aligned with strategic initiatives, providing updates as necessary to sponsor/ committees and ensuring adequate resources are available

 • Quản lý kế hoạch tổng thể cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh để đảm bảo rằng các dự án vẫn phù hợp với các sáng kiến ​​chiến lược

Manage the overall plan for business related activities to ensure that projects remain aligned with strategic initiatives

 • Hợp tác với các khách hàng khác nhau để phát triển các mục tiêu cho các dự án quan trọng, thiết lập các quy tắc quản lý dự án bao gồm xây dựng kế hoạch / thời gian dự án, tạo điều kiện cho các cuộc họp dự án, v.v.

Partner with the various clients to develop objectives for key projects, stablishing project management disciplines including the development of project plans/timelines, facilitates project meetings, etc.

 • Làm việc cộng tác với các nhóm mở rộng để phát triển các kế hoạch dự án toàn diện dựa trên kinh phí được phê duyệt. Các kế hoạch dự án thường bao gồm: phạm vi, lịch trình, chi phí, chất lượng, vai trò và trách nhiệm, truyền thông, nhân sự, quản lý rủi ro và vấn đề. Có được cam kết với các kế hoạch

Work collaboratively with extended teams to develop comprehensive project plans based on approved funding. Project plans typically including scope, schedule, cost, quality, roles and responsibilities, communication, staffing, risk & issue management. Obtain commitment to the plans

 • Phối hợp và thúc đẩy hoàn thành thành công và kịp thời các dự án công nghệ để đạt được các mục tiêu kinh doanh, bao gồm cả việc xác định và giải quyết các rủi ro và các vấn đề, ảnh hưởng đến việc phân phối dự án

Orchestrate and drive the successful and timely completion of technology projects to achieve the business goals, including the identification and resolution of risks and issues, which impact project delivery

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng

Undertake other tasks assigned by Department Head

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Bachelor Degree in Economics, Banking, Finance or any related fields

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành tài chính ngân hàng

At least 05 years’ experience, prefer candidate working in finance-banking industry

 • Có hiểu biết sâu rộng về việc thực hiện dự án ở các công ty tài chính tại Việt Nam

Deep understanding on how to deliver projects for Financial Institutions in Vietnam

 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, giao tiếp và kỹ năng đàm phán trong dự án

Excellent in planning, analyzing, communication & negotiation skills during project

 • Có khả năng làm việc với người nước ngoài trong môi trường đa văn hóa

Work well with expats, multi-cultural environment

 • Có khả năng áp dụng công nghệ vào các yêu cầu kinh doanh

Excellent on applying technology to the business requirements

 • Thành thạo kỹ năng tin học

Proficiency in computer skills

 • Tinh thần làm việc nhóm

Excellent in team-work

 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Ability to work under high pressure

 • Thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh

Fluent in both Vietnamese & English

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Candidate Verification Specialist (Chuyên viên định danh ứng viên)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Hoạt Động / Operational Risk Monitoring Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.