Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Tư vấn, hỗ trợ, trả lời, hướng dẫn và cung cấp đánh giá pháp lý liên quan đến hoạt động tổ chức và hoạt động của VPB FC.

Advise, assist, answer, guide and provide legal assessment relating to organization and operational activities of VPB FC.

 • Đánh giá, cung cấp ý kiến pháp lý cho các tài liệu pháp lý, sản phẩm kinh doanh và các hình thức liên quan được quản lý bởi các Phòng / Trung tâm / Khối khác.

Evaluate, provide legal opinions for legal documents, business products and related forms managed by other Divisions/Centers/ Departments.

 • Xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị khác để soạn thảo các đề xuất cho cơ quan nhà nước trong trường hợp bãi bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung tất cả các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động của VPB FC khi cần thiết.

Formulate or coordinate with other units to draft proposals to state authorities in case of such dismissing, amending or supplementing all policies, regimes related to VPB FC activities when necessary.

 • Tư vấn các vấn đề về thủ tục pháp lý trong trường hợp VPB FC bị đơn và tham gia tố tụng nếu được yêu cầu.

Consult on legal procedure matters in case VPB FC is defendant and join litigation if required

 • Thực hiện công tác cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của VPB FC đến Cấp có thẩm quyền và các Đơn vị tại VPB FC

Perform legal update related to VPB FC operations to the Competent Authorities and relevant Business units in VPB FC

 • Tư vấn các vấn đề về thủ tục pháp lý trong trường hợp VPB FC bị đơn và tham gia tố tụng nếu được yêu cầu.

Consult on legal procedure matters in case VPB FC is defendant and join litigation if required

 • Chuẩn bị nội dung đào tạo và tiến hành khóa đào tạo cho các Đơn vị thuộc VPB FC

Prepare training content and conduct training courses for Business units in VPB FC

 • Hỗ trợ Trưởng Nhóm Tư Vấn Pháp Lý đào tạo nhân viên mới 

Support Legal Consulting Team Leader in training junior employees

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Nhóm Tư Vấn Pháp Lý

Undertake other tasks assigned by Legal Consulting Team Leader

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Luật

Bachelor’s Degree or higher in Laws

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp lý

At least 03 years’ experiences in legal consulting field

 • Ưu tiên có kiến thức thức sâu rộng trong trong lĩnh vực tài chính tín dụng

Deep understanding of credit institution /financial process is preferable

 • Kiến thức về pháp chế hoặc pháp luật Kỹ năng phân tích 

Knowledge of compliance or law Analytical & skeptical skills

 • Kỹ năng đàm phán

Negotiation skills 

 • Thành thạo Microsoft Office

Proficiency in Microsoft Office

 • Kỹ năng tốt cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

Good at both Vietnamese and English

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Hồ Chí Minh - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.