Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm về cấu trúc hoạt động đào tạo, phân tích dữ liệu / tình trạng đào tạo và đề xuất kế hoạch, ngân sách và hoạt động của toàn bộ Trung tâm đào tạo

Responsible for Training Operation structure, analysis of training data/status, and recommend Training Center Director planning, budgets and operation of the entire Center.

 • Chuẩn bị chi phí đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng tháng. Theo dõi phê duyệt chi phí thực tế của tháng. Đề xuất thay đổi nếu cần thiết ngân sách thay thế để đảm bảo các hoạt động đào tạo trong kế hoạch được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu

Prepare training projection according to monthly training plan. Tracking approval and actual cost of the month. Propose changes are needed and alternative budgets to ensure training activities in the plan are fully implemented as required

 • Làm việc với các bên liên quan để ước tính nhu cầu đào tạo kinh doanh cần thiết

Work with relevant stakeholders for estimating business required training needs

 • Cung cấp cho các quản lý số lượng các khóa học dự kiến để lập kế hoạch

Provide TMs with estimated breakdown number of courses for planning

 • Lập kế hoạch đào tạo bao gồm đào tạo bên ngoài hoặc đào tạo nội bộ cho công ty, đào tạo nhân sự …

Map out training plans including outsourced or in-house training for corporate, HR training and more

 • Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu chương trình giảng dạy và cập nhật hồ sơ đào tạo

Manage & maintain updated curriculum database and training records

 • Quản lý hoạt động hàng ngày của Trung Tâm Đào Tạo

Manage day to day operations of the training functions and duties

 • Quản lý và tổ chức tốt các dự án đang diễn ra

Manages multiple ongoing projects and demonstrates excellent organization skills

 • Tạo báo cáo và bảng quản lý để hiển thị tiến độ đào tạo theo tuần, tháng, quý và năm

Create reports and dashboards to show training progress by week, month, quarter, and year.

 • Phân tích dữ liệu thông qua quy trình đào tạo để xác định các lỗ hổng, xu hướng, vấn đề, v.v.

Analyse the data flowing through the training process to identify gaps, trends, problems, etc.

 • Đảm bảo các quy trình vận hành tiêu chuẩn được lên lịch và các chương trình và tài liệu đào tạo được tuân thủ

Ensure that standard operating procedures for scheduling and administering training programs and documentation are followed

Job Requirement

 

 • Tốt nghiệp Đại Học/ Bachelor Degree
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

At least 3 years experience

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

At least 1 years in similar position

 • Có thế mạnh về lập kế hoạch

Strong in planning

 • Có thế mạnh làm báo cáo

Strong in reporting

 • Có khả năng phân tích tốt

Good at analysis

 • Có thế mạnh về hậu cần

Strong in logistics

 • Có thế mạnh trong giao tiếp bằng lời và văn bản

Strong in both verbal & writing communication

 • Thành thạo Microsoft office

Proficiency in Microsoft office

 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh

Can communicate in English

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng Tài Chính Thị Trường (Field Collections Quality Control Team Leader)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

IT Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hiệu Suất Xử Lý Nợ Ngoại Bảng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.