Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chính sách/Thủ tục

 • Xây dựng, phát triển và liên tục đảm bảo hiệu quả của các quy định, chính sách và thủ tục thu hồi nợ
 • Đảm bảo việc quản trị các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Policy/ Procedure

 • Build, develop and continuously ensuring efficiency of Collections regulations, policies and procedures
 • Ensure the governance of Unit activities in accordance with the approved regulations, policies and procedure

Hệ thống/Quy trình

 • Tham gia vào việc phát triển hệ thống và các công cụ hỗ trợ cho bộ phận
 • Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để có hệ thống tốt

System/ Processes

 • Participate in development of systems & supporting tools for Litigation Unit
 • Work closely with related departments for smooth system

Vận Hành

 • Cung cấp sự lãnh đạo, giám sát và quản lý Đơn vị tố tụng đảm bảo đáp ứng các mục tiêu và đảm bảo quản lý nguồn lực hiệu quả
 • Lập kế hoạch phát triển bộ phận bao gồm các headcount trong nội bộ và mở rộng mạng lưới của bên thứ ba để đáp ứng các nhu cầu sắp tới và đóng góp vào hiệu quả thu hồi nợ
 • Quyết định số lượng hợp đồng cần can thiệp bằng biện pháp tố tụng hàng tháng dựa trên việc xem xét các báo cáo về danh mục, nguồn lực có sẵn của nội bộ, thuê ngoài và ngân sách đã được phê duyệt
 • Phối hợp với các phòng ban về việc cung cấp các tài liệu cần thiết cho quá trình tố tụng
 • Làm việc với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để phân bổ hợp đồng & hiệu suất hàng tháng
 • Ghé thăm các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để kiểm tra hiệu suất của họ và đề xuất điều chỉnh phân bổ, nếu cần
 • Cập nhật lên Trưởng phòng & đơn vị khác trong bộ phận với những thay đổi về luật và thủ tục tố tụng

Operations

 • Provide leadership, supervise and manage the Litigation Unit ensure to meet the targets and effective management of resources
 • Plan the development of the Unit include the headcounts of the in-house team and the extension of Third Party network to meet the coming demands and contribute to collections efficiency
 • Decide on the number of accounts to take legal actions against on a monthly basis by reviewing the report on the portfolio, based on the available capacity of the in-house team and the outsourced network and the planned budget
 • Coordinate with other departments on the provision of required documents for the litigation process
 • Work with Third Party agencies for monthly allocation of accounts, performance
 • Visit agencies for checking their performance and propose adjustments of allocations, if required
 • Update to Head of Department & other unit in department with changes in litigation laws and procedure

Quản lý nhân sự

 • Đảm bảo các thông điệp từ FE được truyền thông đầy đủ đến nhân viên
 • Quản lý việc phân công công việc nhằm đảm bảo phân công đúng việc, đảm bảo sự liên tục về vận hành
 • Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhằm bảo đảm sự hiệu quả và liên tục cải thiện hiệu suất

People Management

 • Ensure that all messages from FE are communicated properly to staffs
 • Manage work assignment ensuring appropriate work assignment, smoothness and continuity of operations.
 • Coach and develop team to ensure efficiency and continuous productivity improvement

Báo cáo

 • Báo cáo hiệu quả định kỳ
 • Báo cáo về các vấn đề liên quan đến hiệu quả của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba
 • Báo cáo khác về các vấn đề thu hồi nợ phát sinh

Reporting

 • Periodical Performance reporting
 • Reporting on related issues of  Third Party Agencies performance
 • Ad-hoc reports on Collections issues

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ luật sư là lợi thế
 • University Graduate, major in Law . Lawyer Certificate is a plus
 • Ít nhất 5-6 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý thu hồi nợ Pháp lý cho các tổ chức Tài chính-Ngân hàng. 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.
 • Hiểu biết sâu sắc về chính sách & quy trình thu nợ của ngân hàng/ công ty tài chính
 • At least 5-6 years’ working experiences in Collections for Finance -Banking institutions. 1-2 years in managerial position
 • Deep understanding of banking/ finance collection policies & process
 • Kỹ năng giao tiếp tốt / Strong Communication Skill
 • Kỹ năng đàm phán tốt/ Strong Negotiation Skill
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt / Strong Problem Solving Skill
 • Kỹ năng quản lý con người (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)/ Strong People Management Skill (training, coaching, motivation, evaluation)
 • Tư duy chiến lược/ Strategic thinking
 • Sự nhạy bén trong kinh doanh/ Business Acumen
 • Chú ý đến chi tiết / Attention to details
 • Thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh/ Fluent in both Vietnamese & English
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office/  Proficiency in Microsoft Office software

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Hồ Chí Minh - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Kiểm Soát Kế Toán Tài Chính ( Financial Accounting Control Officer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng / Customer Care Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.