Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Hỗ trợ:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng có sẵn trong các hệ thống của FE, công cụ hỗ trợ công việc thu hồi nợ cho các FC của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba trong khu vực được phân công
 • Truyền tải thông điệp của Công ty FE và những việc cần làm tới các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà để cải thiện việc thu hồi nợ

Kèm cặp/ Đào tạo:

 • Hợp tác với các bên thứ ba, nhóm Huấn luyện Thu hồi nợ để tiến hành huấn luyện các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà có hiệu suất thấp, để giúp họ cải thiện hiệu suất  theo sự phân công và đồng ý với Trưởng Bộ Phận
 • Hỗ trợ đội ngũ huấn luyện trong việc khảo sát các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà để tổ chức các buổi đào tạo phù hợp

Giám sát và phản hồi:

 • Kiểm tra thực tế Nhân viên thu hồi nợ tại nhà  của công ty thu hồi nợ bên thứ ba để ngăn chặn gian lận trước khi việc phân bổ hợp đồng được thực hiện chức các buổi đào tạo phù hợp
 • Lập kế hoạch và lấy xác nhận từ Trưởng Bộ Phận về khu vực làm việc của các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà, đặc biệt là với những người có hiệu suất thấp, để đánh giá nhu cầu đào tạo / huấn luyện của họ và cung cấp phản hồi cho Trưởng Bộ Phận, Quản lý bên thứ ba
 • Hàng tháng lên kế hoạch thống nhất với Trưởng bộ phận về danh sách hợp đồng cần phải kiểm tra ngẫu nhiên để phòng ngừa gian lận

Phân loại hợp đồng:

 • Sàng lọc danh mục khách hàng được phân công để xác định các tài khoản được coi là tiềm năng hơn và hỗ trợ các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà trong việc xác định nguồn của họ để tập trung tốt hơn

Phản hồi thông tin:

 • Cung cấp cho Trưởng Bộ Phận  và các nhóm liên quan, bao gồm nhóm Quản lý hiệu suất thu hồi nợ những thông tin thực địa để hỗ trợ kịp thời việc phân bổ hợp đồng hàng tháng cho bên thứ ba trong khu vực được phân công

Kiểm soát báo cáo:

 • Xem xét các báo cáo viếng thăm hàng ngày của bên thứ ba, đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng dưới sự kiểm soát của Nhân viên thu hồi nợ tại nhà đều được viếng thăm, tất cả các hợp đồng tiềm năng đều được tập trung và tất cả các biện pháp thu hồi nợ được thực hiện để cải thiện thu hồi nợ

Các công việc khác:

 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

  

Job Requirement

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Luật, QTKD hoặc các ngành khác liên quan

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thu hồi nợ tại nhà và 6 tháng vị trí Trưởng Nhóm Sơ Cấp 
 • Kiến thức trong lĩnh vực thu hồi nợ

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý nhóm (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)
 • Giao tiếp tốt 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng

Yêu cầu khác (nếu có)

 • Khả năng làm việc áp lực cao và đa năng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.