Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch truyền thông báo chí bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và chiến thuật nhằm bảo vệ danh tiếng và phát triển thương hiệu.

Develop a PR communications plan including strategy, goals, budget and tactics to protect and develop Ubank brand.

 • Cung cấp chiến lược và triển khai hoạt động tiếp thị cho toàn bộ thương hiệu của Ubank

Provide strategy and implement marketing activities for the entire brand of Ubank

 • Phát triển các quy trình và khuôn khổ để sử dụng hiệu quả các công cụ tiếp thị qua các kênh online/offline cho Ubank
 • Xây dựng mối quan hệ và hợp tác với các bộ phận liên quan như : Risk, Partners, IT, OPS và những người khác để tìm ra giải pháp tối ưu.
 • Dẫn dắt, cố vấn và phát triển một nhóm hoạt động hiệu quả.
 • Develop processes and frameworks for effective use of online/offline marketing tools for Ubank
 • Build relationships and partner with with related Business Unit as: Risk, IT, OPS, Partners and others to find the optimal solution.
 • Lead, mentor and grow a high-performing team.
 • Đề xuất các kế hoach, chiến lược tiếp thị truyền thông thương hiệu. theo dõi việc triển khai các kế hoạch truyền thông, phát triển và quản trị thương hiệu. Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho quản lý trực tiếp.
 • Propose the Brand Marketing Communication strategies. Keep tracking of public relations activities to develop & protect brand. Report to line manager about the results of those activities.
 • Xác định và xác định mục tiêu của một dự án nghiên cứu tiếp thị được giao; xác định các phương pháp tốt nhất để sử dụng để đáp ứng các mục tiêu đó.
 • Soạn thảo bảng câu hỏi, thăm dò ý kiến, khảo sát và các nguồn thu thập dữ liệu khác.
 • Nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu liên quan đến thị trường sản phẩm hiện tại, nhân khẩu học và mối quan tâm của khách hàng, và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm; phân tích kết quả để xác định các cách tối đa hóa doanh số bán hàng và khả năng thâm nhập thị trường của các sản phẩm hiện tại.
 • Tổng hợp dữ liệu liên quan đến các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh như giá cả, bán hàng và phương pháp tiếp thị hoặc phân phối.
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu; đưa ra các khuyến nghị liên quan đến kết quả nghiên cứu.
 • Xác định các sản phẩm hoặc thị trường mới tiềm năng thông qua nghiên cứu.
 • Dự báo và theo dõi các xu hướng tiếp thị và bán hàng trong ngành dựa trên dữ liệu thu thập được.
 • Gửi báo cáo và trình bày các phát hiện cho ban lãnh đạo và / hoặc lãnh đạo điều hành.
 • Identifies and defines the objective of an assigned marketing research project; determines the best methods to use to meet those objectives.
 • Drafts questionnaires, polls, surveys, and other data collection resources.
 • Researches and compiles data related to current product market, customer demographics and interest, and factors influencing product demand; analyzes results to identify ways of maximizing sales and market penetration of current products.
 • Compiles data related to competitors products such as pricing, sales, and marketing or distribution methodology.
 • Summarizes and analyzes data; makes recommendations related to research findings.
 • Identifies potential new products or markets through research.
 • Forecasts and tracks industry marketing and sales trends based on collected data.
 • Delivers reports and presentations of findings to management and/or executive leadership.
 • Rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung các bài truyền thông quảng bá thương hiệu & dựa trên chiến lược đã thống nhất của Trung Tâm Tiếp Thị.

Review & be responsible for all PR articles content promoting the brand & based on the agreed strategy of the Marketing Center.

 • Báo cáo Giám Đốc Trung Tâm Tiếp Thị  về tình hình hoạt động của Phòng

Report to Marketing Director of Department’s operations

 • Quản lý và đào tạo các nhân viên thuộc Phòng Thương Hiệu Ubank

Manage & train employees in Ubank Department

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác giao bởi Giám Đốc Trung Tâm Tiếp Thị

Undertake other tasks assigned by Marketing Director.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, báo chị, tiếp thị… hoặc chuyên ngành  ngành liên quan đến công việc được phân công

Bachelor's Degree in Communications, Journalism  Marketing, or relevant field

 • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Thông- Báo chí, trong đó ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn lớn.

Minimum 5 years of working experience in public relations; in which at least 02 years in similar positions. Prove work experience in big organization/ group is a plus.

 • Kỹ năng lãnh đạo tốt

Excellent leadership skills

 • Kỹ năng quản trị rủi ro

Risk management skills

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Problem solving skills

 • Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp

Excellent negotiation, communication and presentation skills

 • Thành thạo các kĩ năng máy tính văn phòng

Proficiency in MS Office 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Hoạt Động / Operational Risk Monitoring Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

IT Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.