Điều khoản & Điều kiện

Chúng tôi rất hoan nghênh việc các ứng viên được giới thiệu việc làm qua hệ thống Talent Referral của VPB FC. Chương trình giới thiệu ứng viên và các điều khoản có liên quan được hiểu là thoả thuận được đồng ý bởi các bên. Nếu có bất kỳ xung đột nào xảy ra, các điều kiện và điều khoản như sau sẽ được áp dụng.

• Tất cả nhân viên và cộng tác viên đang làm việc tại VPB FC đều có thể tham gia chương trình Giới thiệu ứng viên, trừ các cá nhân thuộc Hội Đồng Thành Viên, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Thu Hút Nhân Tài hoặc các đơn vị tư vấn ngoài đến làm việc tại VPB FC.

• Chỉ khi ứng viên được giới thiệu ứng tuyển thành công cho các vị trí được đăng tải trên hệ thống Talent Referral trong thời hạn cho phép thì người giới thiệu mới đủ điều kiện nhận thưởng.

• Người giới thiệu phải được sự chấp thuận của ứng viên trước khi giới thiệu họ qua hệ thống Talent Referral và bản thân ứng viên cần hiểu rõ họ đang được giới thiệu làm việc thông qua hệ thống Talent Referral.

• Ứng viên được giới thiệu phải nắm rõ thông tin về vị trí ứng tuyển và họ tên, chức vụ của Người giới thiệu. Các trường hợp không nắm rõ thông tin vị trí ứng tuyển hoặc thông tin Người giới thiệu sẽ không được tính.

• Các khoản thưởng cho việc giới thiệu ứng viên sẽ không được chi trả nếu ứng viên hoặc người giới thiệu đã nghỉ việc hoặc đã nộp đơn xin nghỉ việc vào thời điểm chi trả.

• Chương trình này không áp dụng đối với việc giới thiệu ứng viên là nhân viên nội bộ trong công ty.

• Số lượng ứng viên có thể giới thiệu là không giới hạn.

• Thông tin cung cấp trong quá trình giới thiệu ứng viên sẽ không được tiết lộ với bên thứ ba.

• Khối QTNNL nắm toàn quyền cải thiện, sửa đổi, huỷ hoặc rút lại chương trình “Giới thiệu ứng viên” bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

• Khối QTNNL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay hư hại nào có thể xảy ra trong quá trình tham gia việc giới thiệu ứng viên.

• Người nhận thưởng đồng ý có trách nhiệm đóng các loại thuế phát sinh nếu có khoản thưởng nhận được.

• Việc thưởng tiền không được thay thế bằng các hình thức thưởng khác.

• Nếu một ứng viên được giới thiệu bởi nhiều người, người giới thiệu HỢP LỆ đầu tiên sẽ được xét nhận thưởng.

• Quyết định từ Phòng Thu Hút Nhân Tài là quyết định cuối cùng.