Quyền riêng tư

Chính sách giới thiệu ứng viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) giải thích các điểm chính của việc giới thiệu ứng viên vào làm việc tại các vị trí của VPB FC. Chúng tôi tập trung vào nguồn ứng viên được giới thiệu vì tin tưởng rằng nhân viên của chúng tôi biết điều gì tốt nhất cho công ty. Chúng tôi muốn làm cho quy trình này trở nên rõ ràng và thuận tiện nhất có thể cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi và những ứng viên được giới thiệu.

1.       Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho việc giới thiệu ứng viên từ bên ngoài vào các chức danh tại VPB FC được cập nhật đều đặn hằng tuần trên Talent Referral.

2.       Các yếu tố chính sách

2.1 Khoản hỗ trợ giới thiệu ứng viên là gì?

Bạn sẽ được nhận một khoản chi phí bằng tiền mặt từ VPB FC khi giới thiệu thành công ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Nếu bạn có người quen/bạn bè phù hợp với vị trí của VPB FC, vui lòng giới thiệu đến chúng tôi. Nếu ứng viên được bạn giới thiệu được tuyển dụng thành công, bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ này. Hạn mức hỗ trợ tùy vào từng vị trí tuyển dụng.

2.2   Các nguyên tắc thực hiện:

-       Khoản hỗ trợ sẽ được thanh toán thành 02 đợt như sau:

        o    50% giá trị khoản hỗ trợ nếu ứng viên bạn giới thiệu vẫn tiếp tục làm việc sau 02 tháng kể từ ngày nhận việc;

        o    50% còn lại được thanh toán nếu ứng viên đó vẫn tiếp tục làm việc sau 04 tháng kể từ ngày nhận việc.

-       Khoản hỗ trợ sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của bạn vào cùng kỳ lương của tháng chi trả. Bạn có thể phải chịu thuế TNCN trên khoản hỗ trợ này (nếu có).

-       Nếu hai hoặc nhiều nhân viên giới thiệu cùng một ứng viên, chỉ người giới thiệu hợp lệ đầu tiên mới được nhận thưởng nếu ứng viên được tuyển dụng thành công.

-       Nhân viên giới thiệu ứng viên vẫn đủ điều kiện nhận thưởng trong trường hợp ứng viên được tuyển dụng vào thời điểm sau đó hoặc được tuyển dụng cho một vị trí khác. Thời gian hiệu lực của mỗi hồ sơ được giới thiệu là một (01) năm.

-       Không giới hạn số lượng ứng viên được giới thiệu trên mỗi vị trí đăng tuyển và số lần được giới thiệu của mỗi nhân viên.

-       Bạn sẽ không được nhận khoản hỗ trợ trong trường hợp bạn hoặc ứng viên đã nghỉ việc hoặc đã nộp đơn xin nghỉ việc vào thời điểm chi trả.

2.3 Ai có thể tham gia chương trình giới thiệu nhân viên của chúng tôi?

Tất cả nhân viên và cộng tác viên đang làm việc tại VPB FC đều có quyền tham gia vào chương trình ngoại trừ:

a.       Các cá nhân thuộc Hội Đồng Thành Viên;

b.       Ban Tổng Giám Đốc;

c.        Phòng Thu Hút Nhân Tài;

d.       Các đơn vị tư vấn ngoài đến làm việc tại VPB FC;

e.       Quản lý trực tiếp hoặc các Cấp có thẩm quyền ra quyết định các vấn đề liên quan đến tuyển dụng vị trí được giới thiệu, trừ các vị trí Mass.

Lưu ý: Quản lý trực tiếp hoặc các Cấp có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng không được tham gia giới thiệu ứng viên cho vị trí tuyển dụng họ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, họ có thể giới thiệu ứng viên cho một vị trí trong một bộ phận, văn phòng hoặc chức năng khác (ngoại lệ này chỉ áp dụng cho nhóm (e)).

2.4 Đối tượng ứng viên nào có thể được giới thiệu?

Điều kiện của một ứng viên đạt tiêu chuẩn nhận thưởng:

a.       Không nằm trong danh sách ứng viên đã được giới thiệu bởi các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng ngoài (Headhunter) mà VPB FC đang sử dụng tại thời điểm giới thiệu.

b.       Không nằm trong danh sách nhân viên hoặc cộng tác viên đang làm việc với các công ty là đối tác của VPB FC tại thời điểm giới thiệu. Nếu đã từng là nhân viên hoặc cộng tác viên của đối tác thì phải có thời gian nghỉ việc ít nhất 03 tháng trở lên.

c.        Ứng viên được giới thiệu có thể là nhân viên hoặc cộng tác viên đã làm việc tại VPB FC nhưng phải có thời gian nghỉ việc ít nhất 06 tháng trở lên.

d.       Nếu ứng viên là bố/mẹ, vợ/chồng, con cái, anh/chị/em ruột của người giới thiệu thì người giới thiệu không được giới thiệu ứng viên này vào làm việc cùng Quản lý trực tiếp tại VPB FC hoặc làm việc tại Đơn vị có chức năng đối lập nhau theo các quy định về quan hệ nhân thân trong tuyển dụng của VPB FC từng thời kỳ.

Phòng THNT có trách nhiệm kiểm tra trong nguồn dữ liệu và thông báo với bạn nếu một trong các trường hợp ở trên xảy ra.

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các vị trí tuyển dụng của VPB FC qua trang Talent Referral/ email. Cân nhắc sử dụng mạng xã hội và mối quan hệ của bạn để tìm kiếm các ứng viên phù hợp.

Chúng tôi có thể thay đổi chương trình thưởng ở một số thời điểm cụ thể theo các tờ trình/quy định ban hành tại VPB FC. Chúng tôi cũng có quyền từ chối trao thưởng cho một số trường hợp nhất định nếu nhận thấy có các điểm không hợp lí trong quá trình giới thiệu. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng và kịp thời mọi thay đổi.

Tất cả các nhân viên tham gia chương trình này/ứng viên được giới thiệu đều nhận được cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử. Các ứng viên được giới thiệu sẽ được ưu tiên xem xét trong quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng quá trình tiếp nhận và xem xét hồ sơ sẽ theo đúng trình tự và thời gian đã cam kết trong quy trình/quy định tuyển dụng ban hành tại VPB FC từng thời kỳ.